תנאי שימוש לאפליקציית NirmiApp

כללי

 1. ברוכים הבאים לאפליקצית NirmiApp המשמשת כפלטפורמה בה המשתמשים יכולים למצוא שותף/ה לטובת פעילויות שונות, והכל כפי שמופרט בהרחבה באפליקציה.
 2.  בעל האפליקציה והאפליקציה ומפעילם הוא ערן שחר תז 023905607, וחברת מחקר התלהבות, מספר ח"פ 515535722 (להלן: "האפליקציה" ו/או "מפעיל האפליקציה").
 3. תנאי השימוש באפליקציה מסדירים את היחסים בין האפליקציה לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באפליקציה או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
 4. כל שימוש באפליקציה ובתכנים המוצגים בה, לרבות העיון והגלישה בה, כמו גם כל פעולה בה ובכלל זה רכישה באמצעותה, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האפליקציה מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאפליקציה לאלתר ולא לעשות בה כל שימוש. תחילת השימוש באפליקציה מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
 5. השימוש באפליקציה מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באפליקציה מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האפליקציה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 6. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 8. מפעיל האפליקציה רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעיל האפליקציה.
 9. הגישה והשימוש באפליקציה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בה מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 10. כל אדם המבצע/ת פעולה כלשהי באפליקציה, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
 11. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, קרי, הינו מעל גיל 18.
 12. הלקוח מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעילויות ספורטיביות וכל פעילות שתתבצע כאמור היא באחריותו ולאחר שקיבל אישור רפואי מרופאיו ככל ונדרש.
 13. השירות שניתן באפליקציה מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד או באיזורים אחרים מחוץ לישראל,  המוגדרים מעת לעת על ידי מפעיל האפליקציה לפי שיקול דעתו הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור השירות").
 14. הלקוח מתחייב לשפות את מפעיל האפליקציה בגין כל נזק שיגרם לו עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האפליקציה.
 15.  תמונות המוצרים המוצגות באפליקציה הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעיל האפליקציה.

השירותים

 1. מטרתה העיקרית של האפליקציה הינה לאפשר לאנשים למצוא "התאמה" – לפעילויות שונות ולצרכים שונים,  ללא הכרות מוקדמת, והכל כפי שמובא בהרחבה באפליקציה.
 2. מפעיל האפליקציה לא מאמת את הנתונים המועלים לאפליקציה על ידי המשתמשים, ועל המשתמשים לבחון בעצמם את אמיתות הפרטים של המשתמשים באפליקציה לפני קביעת מפגש פרונטלי. האפליקציה אינה מייצגת את משתמשיה ולא לוקחת אחריות לגבי מידת ההתאמה שלך עם המשתמשים האחרים.
 3. כל מפגש וכל אינטרקציה בין המשתמשים הינה באחריות המשתמשים בלבד. אין האפליקציה אחראית לאמיתות התכנים המפורסמים בה ואין היא אחראית לכל אינטרקציה בין המשתמשים. המשתמשים הינם מעל גיל 18 והינם מצהירים כי הם פוטרים את מפעיל האפליקציה מכל אחריות בנוגע לכל אינטרקציה עם המשתמשים האחרים באפליקציה. על כן, כל שימוש באפליקציה וכל אינטרקציה עם המשתמשים הינה באחריות מלאה של המשתמשים, ובאחריותם בלבד.
 4. ייתכן ובאמצעות האפליקציה יופעלו שירותים נוספים. כמפורט לעיל, האפליקציה אינה אחראית על כל אינטרקציה עם משתמשים אחרים, לרבות כל שירות אשר יוצע במסגרת האפליקציה.
 5. למען הסר ספק, אין האפליקציה אחראית לכל פעילות שנעשתה במסגרת השימוש באפליקציה. במידה ולמשל, שותפים שונים קבעו לבצע פעילות ספורטיבית- על המשתמשים לבטח את עצמם בנוגע לפעילויות כאמור, ומפעיל האפליקציה אינו אחראי לנזקים אשר יגרמו מפעילויות ספורטיבית.
 6. כמו כן, ייתכן ומעת לעת יפורסמו באפליקציה שירותים ומוצרים שונים. כל פעולה של המשתמשים באתרים אחרים, הגם אם הופנו על ידי האפליקציה בפועל, הינה באחריות המשתמים בלבד ובכפוף לתקנון ותנאי השימוש של האפליקציהים החיצוניים. האפליקציה אינה אחראית לכל רכישה ולכל פעולה שנעשית מחוץ לאפליקציה.
 7. שירותי השימוש באפליקציה ניתנים לך "כמו שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש בשירותים, הינו באחריותך הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותים, בתכני צד ג' ותוכן גולשים, ו/או לתפקוד האפליקציה.
 8. מפעיל האפליקציה אינו צד לעסקאות עם עם צדדים שלישיים ואינו אחראי או ערב לעסקאות.
 9. מפעיל האפליקציה לא יתערב בעסקאות אשר נעשות בין אתרים חיצוניים אשר פורסמו באפליקציה לרוכשים ו/או למשתמשים השונים, לרבות בחינת טיב המוצרים או השירותים, וכן כל עניין אחר הנוגע לעסקה כתוצאה מפרסום מוצר באפליקציה.
 10. ביטול העסקה ו/או החזרת מוצרים ו/או כל נושא אחר הקשור לעסקאות כאמור יהיו כפופים בנוסף למדיניות של הצד השלישי ממנו נרכש המוצר או השירות.
 11. אין לראות בפרסום באפליקציה כהמלצה לרכישה או המלצה מכל סוג שהוא. התכנים באפליקציה הינם אינפורמטיבים גרידא, אין האפליקציה מתחייבת לנכונותם ואמיתותם ועל המשתמש לבדוק תכנים אלו בעצמו.
 12. משתמש אשר עושה שימוש בתכנים המפורסמים באפליקציה מצהיר כי הוא בדק את המידע המפורסם ומצא כי הוא מעוניין לעשות בו שימוש לשביעות רצונו המלאה, ובעשיית השימוש הוא פוטר את האפליקציה מכל חובה או אחריות בנוגע לאותה אינטרקציה של המשתמש עם התוכן המפורסם באפליקציה.

 

הצהרות המשתמש:

 1. הנני אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שאעלה באפליקציה. בכרטיס המשתמש שאפתח בשירות או שאעביר למשתמשי השירות. 
 2. ידוע לי כי התחזות לאדם אחר אסורה. ידוע לי כי אם אעלה לאתר ו/או לאפליקציה מידע פוגעני, אעשה באתר ו/או באפליקציה שימוש פסול או אסור, או אגרום נזק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למשתמשיו האחרים, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, וכי במידה ומעשיי יעלו כדי עוולה נזיקית ותלונה בעניין תופנה לשותפות, הרי שמפעיל האפליקציה שומר על זכויותיו ובין היתר על זכותו להיפרע ממני באופן אישי.
 3. השימוש שאעשה בשירות יהא על פי כל דין ובהתאם להוראות תקנון השירות.
 4. כל קשר ביני ובין משתמשים אחרים בשירות יהא על אחריותי בלבד. אני מכיר בזכות מפעיל האפליקציה להסדיר או לתווך בכל מחלוקת העשויה להתגלע ביני ובין משתמשים אחרים בשירות. עם זאת, אני מכיר בכך שמפעיל האפליקציה אינו מחויב להסדיר או לתווך במחלוקות כאמור, והנ"ל הינו לשיקול דעתו הבלעדי.

פרסומים באפליקציה:

 1. כאשר אתה מפרסם באפליציה תוכן אתה מאשר ומתחייב שאתה בעל הזכויות בכל הקניין הרוחני באותו תוכן (תוכן מקורי שנוצר על ידך או שיש לך אישור לפרסמו) וכן אתה מתיר לאפליקציה לעשות כל שימוש בתוכן זה בהתאם לצרכיה.
 2. כל תוכן אשר מפורסם על ידי משתמש הינו באחריותו בלבד ואין האפליקציה ערבה לאמיתות התוכן המפורסם בה.
 3. אין להעלות תוכן פרסומי או מסחרי ללא אישור מפעיל האפליקציה. כמו כן אין להעלות תוכן לא ראוי לאפליקציה ולרבות,  כל תוכן אשר:
 1. פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 2. מהווה סיכון לשלומו של אדם, לבטיחותו או לבריאותו;
 3. מהווה התחזות לאנשים או לגופים או פרסום תמונות של אנשים אחרים ללא הרשאתם;
 4. בריונות, הטרדה באמצעות מעקב, איום, הטרדה, התנכלות או השמצה כלפי כל אדם שהוא;
 5. פרסום תוכן המפר או פוגע בזכויות של כל אדם אחר, כולל זכויות פרסום, פרטיות, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, קניין רוחני או זכויות חוזיות אחרות;
 6. פרסום כל תוכן המפיץ שנאה, מאיים, בעל אופי מיני בוטה או פורנוגרפי;
 7. פרסום כל תוכן המסית לאלימות; או המכיל עירום או אלימות גרפית או מיותרת;
 8. מזהה אנשים אחרים ללא קבלת אישורם המפורש בכתב לחשיפת פרטיהם האישיים, או שנוגע לקטינים ומזהה קטינים או את המידע האישי שלהם, ובכלל זה שמם המלא, גילם, כתובת מגוריהם או פרטים ליצירת קשר עמם;
 9. אינו חוקי, או שיש בו משום השמצה, הטלת דופי או חדירה לפרטיות של אחרים;
 10. מהווה הטרדה, או שהוא פוגעני, מאיים או וולגרי;
 11. יש בו או שהינו מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא לאום, דת, מגדר, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, מוגבלות פיזית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד סוציו-אקונומי;
 12. מתאפיין בגזענות או מעודד אחרים לגזענות, או מפלה שלא כחוק על בסיס גזע, מוצא, עדה, לאום, דת, מין, תעסוקה, נטייה מינית, מחלה, מגבלות פיזיות או אינטלקטואליות, אמונה, דעה פוליטית או מעמד סוציו-כלכלי;
 13. מעודד התנהגות או התנהלות עבריינית שעלולה להיחשב לעבירה פלילית לפי החוק, או אשר עלול להוות בסיס לאחריות אזרחית או תביעה משפטית אחרת;
 14. אשר מקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה;

הדוגמאות לעיל כאמור מובאות לצרכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים.

שיפוי על ידי המשתמש:

 1. באחריות המשתמש להגן, לשמור ללא פגע ולשפות (במקרה הצורך) את מפעיל האפליקציה או מי מטעמו כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים), הנובעים או הקשורים לשימוש שיעשה על ידי בשירות, לרבות הפרה של תנאי תקנון זה.

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות בתכני האפליקציה, בעיצוב האפליקציה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה, הינם בבעלות מפעיל האפליקציה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
 1. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האפליקציה.
 2. דומיין האפליקציה, האפליקציה, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' – הם כולם רכוש של מפעיל האפליקציה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באפליקציה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באפליקציה אלא אם מפעיל האפליקציה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאפליקציה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באפליקציה הינם חלק מקניינו הרוחני של בעל האפליקציה ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לו או למי מטעמו.

 

הפסקת הפעילות באפליקציה

 1. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באפליקציה.
 2. ככל ומפעיל האפליקציה יפסיק את פעילותו ו/או יבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האפליקציה ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאי מפעיל האפליקציה לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

 1. תנאי השימוש באפליקציה מתקיימים באפליקציה ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באפליקציה גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 2. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאפליקציה כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באפליקציה על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
 3. האפליקציה עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באפליקציה יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאפליקציה לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
 4. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעיל האפליקציה לטובת משתמש האפליקציה מחוץ לגבולות שימוש האפליקציה ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
 5. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באפליקציה, תפעל מפעיל האפליקציה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האפליקציה טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 6. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האפליקציה, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 7. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט במחוז השרון, כפר סבא.מדיניות פרטיות ושמירת סודיות


מפעיל האפליקציה מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעיל השירות לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האפליקציה במידע זה.


המידע שנאסף

 1. האפליקציה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האפליקציה במידע והמשתמש אישר זאת באתר.
 2. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 3. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:
 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 • מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 • מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו
 • המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 • מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם מבצעים באתר כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
 • בנוסף, אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר.
 1. אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
 2. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
 3. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל  eran@158.co.il  ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

שימוש במידע

 

 1. האפליקציה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האפליקציה ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.
 2. מפעיל האפליקציה מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האפליקציה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 3. מפעיל האפליקציה עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 4. מפעיל האפליקציה מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האפליקציה).
 5. למרות האמור לעיל, מפעיל האפליקציה יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האפליקציה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האפליקציה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האפליקציה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות:

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האפליקציה, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האפליקציה מעת לעת.
 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האפליקציה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאפליקציה. 
 6. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 7. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 8. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האפליקציה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 9. מפעיל האפליקציה רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מפעיל האפליקציה למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 10. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
 11. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 12. אם הופרו תנאי התקנון;
 13. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 14. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 
 15. מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 16. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 17. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות.

 

נהלי אבטחה

 1. מפעיל האפליקציה עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה.עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
 2. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האפליקציה לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 1. מפעיל האפליקציה עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האפליקציה אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האפליקציה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האפליקציה או אצל מי מספקיה.
 2. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האפליקציה ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיון במידע

 1. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האפליקציה. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האפליקציה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.
 2. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האפליקציה מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
 3. אם לדעתך האפליקציה פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.


שינוי במדיניות הפרטיות

 1. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעיל האפליקציה רשאי על פי שיקול דעתו לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האפליקציה 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.